Algemene voorwaarden

Inschrijfnummer K.v.K.: 24395343

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst tot het leveren van

telecom- en internetdiensten van Maezenet B.V. h.o.d.n. VoIP Planet, gevestigd te ’s-Gravenhage,

hierna te noemen “VoIP Planet”.

2. De afnemer/gebruiker van de diensten zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die

niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij

aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of

enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het

maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel documenten als overige

(mondelinge) gegevens die door VoIP Planet en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.

Documenten kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers (in de vorm van digitale

bestanden) worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d., gepubliceerd op een website

of geleverd via een applicatie in de cloud.

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene

voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

7. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie

hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen

vervolgovereenkomsten.

9. Indien VoIP Planet deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft

gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. VoIP Planet hoeft dan de algemene

voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van

toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen en tarieven

1. Ieder aanbod en elke offerte van VoIP Planet is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn.

Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend

aanbod of een vrijblijvende offerte heeft VoIP Planet het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk

binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De in een aanbod, offerte of prijs- of tarieflijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele

kosten, zoals administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht VoIP Planet niet tot levering van een deel van de

aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze

informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft VoIP Planet het recht de

opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.

5. Het aanbod, de offerte, de prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten.

6. Omschrijvingen van de dienstverlening in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van VoIP

Planet zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij

geen rechten ontlenen.

7. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor

VoIP Planet (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de

wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van

de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft VoIP Planet het recht de overeengekomen

prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument

bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de

consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan VoIP Planet heeft laten

weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag VoIP Planet er vanuit gaan

dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

8. Bij duurovereenkomsten heeft VoIP Planet het recht om jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging

door te voeren en door te berekenen aan de wederpartij. VoIP Planet zal de wederpartij hierover

uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging informeren.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten/ activeren dienstverlening

1. De overeenkomst komt tot stand nadat VoIP Planet een van de wederpartij ontvangen aanmelding

schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

2. Nadat aan de in het voorgaande lid genoemde voorwaarde is voldaan, worden aan de wederpartij per

e-mail instructies toegestuurd hoe deze toegang kan krijgen tot de dienstverlening.

3. Een VoIP Planet verbinding zal pas actief zijn als de wederpartij de voor aanmelding noodzakelijke

stappen heeft doorlopen, alle hierbij gevraagde gegevens correct en volledig heeft ingevuld en de

aanmelding is geaccepteerd door VoIP Planet. De wederpartij zal per e-mail door VoIP Planet worden

geïnformeerd over een dergelijke acceptatie. Ingeval de door de wederpartij ingevoerde gegevens

onjuist of onvolledig zijn, zal VoIP Planet de wederpartij per e-mail verzoeken om binnen 7 dagen

alsnog de juiste gegevens in te voeren. Na deze periode komt de aanmelding te vervallen.

4. VoIP Planet behoudt zich te allen tijde het recht voor een aanmelding zonder opgave van redenen te

weigeren.

5. VoIP Planet noch de wederpartij heeft het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of

verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, tenzij partijen

schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen of in deze voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 4: Duur van de overeenkomst en opzegging

1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, worden overeenkomsten

aangegaan voor 1 jaar. Tussentijdse beëindiging door de wederpartij is niet mogelijk.

2. Ingeval een overeenkomst conform het vorige lid van dit artikel is aangegaan voor 1 jaar, kunnen

beide partijen deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden tegen het

einde van het jaar schriftelijk opzeggen. Bij gebreke van rechtsgeldige opzegging wordt de

overeenkomst geacht stilzwijgend voor een jaar te zijn verlengd.

3. Tussentijdse beëindiging van de verlengde overeenkomst is niet mogelijk. Tegen het einde van het

lopende jaar zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming

van een opzegtermijn van 2 maanden.

4. Voor consumenten geldt dat na afloop van de eerste periode stilzwijgend verlenging voor onbepaalde

tijd plaatsvindt en dat de consument de verlengde overeenkomst op ieder moment tegen het einde van

een kalendermaand kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens VoIP Planet vereist, mag zij bepaalde

diensten door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door VoIP

Planet gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;

b. eventuele door de wederpartij aan VoIP Planet verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij

zijn van virussen en defecten;

c. de door VoIP Planet geleverde diensten conform de door VoIP Planet verstrekte en/of geleverde

(gebruiks)aanwijzingen, instructies, adviezen, handleidingen e.d. gebruikt worden en adequaat

beveiligd worden.

2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart VoIP Planet

voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

3. De wederpartij ziet zelf toe en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van

zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet

toegestaan gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie

voortvloeiende gegevens en moet om VoIP Planet onmiddellijk informeren bij enige constatering of

vermoeden van misbruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

4. De dienstverlening die door VoIP Planet krachtens de overeenkomst aan de wederpartij geleverd

wordt mag slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze

slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van

derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectueel eigendom.

5. De wederpartij vrijwaart VoIP Planet ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden

met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door VoIP Planet geleverde

dienstverlening.

6. De wederpartij zorgt zelf voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om

het gebruik van de dienstverlening mogelijk te maken.

7. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft VoIP Planet het

recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn

verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren

arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die

hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

8. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en VoIP Planet nalaat van de wederpartij

nakoming te verlangen, tast dit het recht van VoIP Planet om op een later tijdstip alsnog nakoming te

verlangen niet aan.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en

uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij

heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs

kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie

alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke

informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers en andere personen die onder

zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan

deze geheimhoudingsplicht zullen houden.

3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een

rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet

kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze

uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.

4. Het is VoIP Planet te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden,

leveringen en diensten en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. te

hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of VoIP Planet hiervoor

toestemming heeft

5. Indien VoIP Planet een privacystatement hanteert, worden de daarin genoemde gegevens uitsluitend

gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dit statement.

Artikel 8: Risico van opslag informatie

1. VoIP Planet zal alle van de wederpartij ontvangen informatie gedurende de looptijd van de

overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen

(laten) treffen om het verloren gaan van of ongewenste toegang (bijvoorbeeld door virussen,

technische storingen, hackers e.d.) tot deze informatie te voorkomen.

2. VoIP Planet is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie - al dan niet

door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van VoIP Planet of het

leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij moet er altijd voor zorgen dat hij het

origineel of een kopie behoudt van de aan VoIP Planet verstrekte documenten en bestanden.

Artikel 9: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen mede

doordat VoIP Planet zich bij deze termijnen veelal dient te baseren op (op)leveringstermijnen van haar

(internet)providers en overige dienstverleners. Indien VoIP Planet haar (op)leveringsverplichtingen niet

of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een

redelijke termijn gunnen om deze (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

2. VoIP Planet is gerechtigd tot uitvoering van de dienstverlening in gedeelten, waarbij iedere

deelprestatie afzonderlijk of periodiek kan worden gefactureerd.

3. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de

diensten te verlenen, moet de wederpartij VoIP Planet binnen een door VoIP Planet te stellen termijn

in staat stellen de overeengekomen prestatie alsnog te leveren.

4. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft, is hij per direct in

verzuim. VoIP Planet heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een

schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hieruit voor VoIP Planet een

verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de

verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele vertragingsschade, winstderving of

andere schade of het recht van VoIP Planet alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of levering van de diensten wordt vertraagd doordat:

a. VoIP Planet niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;

b. VoIP Planet niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft

ontvangen;

c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft VoIP Planet recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van

de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

2. VoIP Planet spant zich in de overeengekomen diensten binnen de hiervoor overeengekomen en

geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de

uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft VoIP

Planet het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de

wederpartij.

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de diensten als gevolg van onvoorziene

omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden geleverd, zal VoIP Planet met de

wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. VoIP Planet zal de wederpartij

daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de

leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is

geworden heeft VoIP Planet in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door haar verrichte

werkzaamheden en de reeds geleverde diensten.

Artikel 11: Domeinnaamregistratie

1. Op verzoek van de wederpartij kan VoIP Planet de registratie van domeinnamen verzorgen tegen de

alsdan geldende tarieven.

2. Nadat de wederpartij de voor de registratie overeengekomen prijs aan VoIP Planet heeft voldaan, zal

VoIP Planet er voor zorgen dat de domeinnaam op naam wordt gezet van de wederpartij.

3. Op de aanvraag en het gebruik van een domeinnaam zijn altijd de ten tijde van de registratie geldende

regels en procedures van de betreffende registrerende instantie van toepassing. De wederpartij is

verplicht te handelen overeenkomstig deze regels en procedures en de overige voor registratie

relevante wet- en regelgeving. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen,

moet de wederpartij er voor zorgen dat hij zelf op de hoogte is van voornoemde regels, procedures,

wet- en regelgeving.

4. De registratie van domeinnamen vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij. De

wederpartij moet zelf onderzoeken of het gebruik van de beoogde domeinnaam (merkenrechtelijk) is

toegestaan en vrijwaart VoIP Planet voor eventuele aanspraken van derden ingeval (registratie van)

de domeinnaam inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. VoIP Planet wijst de

wederpartij er uitdrukkelijk op dat registratie van een domeinnaam geen vestiging van een

merkenrecht inhoudt.

5. VoIP Planet heeft ten aanzien van de domeinnaamregistratie te allen tijde slechts een

inspanningsverplichting en garandeert niet dat een aanvraag tot registratie zal worden gehonoreerd.

6. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen of uit de wet en/of de regelgeving

van de registrerende instantie anders voortvloeit, wordt de domeinnaam gedurende een periode van

12 maanden geregistreerd. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd,

tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk

heeft opgezegd.

Artikel 12: Telefoonnummer

1. Het gebruik van een nummer bestemd voor telefonie is gebonden aan het netnummergebied waarvoor

het is uitgegeven. De wederpartij staat er voor in dat het nummer alleen binnen dit nummergebied

gebruikt wordt en vrijwaart VoIP Planet voor aanspraken van derden indien de wederpartij zich hier

niet aan houdt.

2. VoIP Planet kan de wederpartij voor de duur van de overeenkomst een of meer telefoonnummers

toekennen. VoIP Planet houdt zich het recht voor om het aantal aan de wederpartij te vertrekken

telefoonnummers te beperken.

3. Indien dit in het belang van de dienstverlening of op grond van wettelijke regels nodig is, kan VoIP

Planet de verstrekte telefoonnummers wijzigen, VoIP Planet zal daarbij zoveel als mogelijk rekening

houden met de belangen van de wederpartij.

4. Indien de wederpartij een functionerend telefoonnummer heeft bij een andere aanbieder dan VoIP

Planet, kan dit nummer alleen behouden worden indien de wederpartij VoIP Planet verzoekt de

overeenkomst met deze andere aanbieder te beëindigen en deze aanbieder aan nummerbehoud

meewerkt.

5. Indien de wederpartij wil overstappen naar een andere aanbieder dan VoIP Planet met behoud van

zijn telefoonnummer(s), dient hij hiertoe een verzoek in te dienen bij deze andere aanbieder.

Overdracht van een telefoonnummer is alleen mogelijk indien de wederpartij aan al zijn

betalingsverplichtingen jegens VoIP Planet heeft voldaan.

6. Het aan de wederpartij toegewezen telefoonnummer komt definitief te vervallen wanneer de

overeenkomst wordt beëindigd en er geen verzoek namens de wederpartij is gedaan voor

nummeroverdracht.

Artikel 13: Webservice; serverbeheer en cloud computing

1. Indien VoIP Planet voor de wederpartij diensten op het gebied van webservice - waaronder onder

meer begrepen serverbeheer (hosting) en/of cloud computing - verleent, is het de wederpartij ten

aanzien van het gebruik van de server of zijn dataverkeer verboden:

a. zich te gedragen in strijd met de ‘netiquette’;

b. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten of overige rechten van derden;

c. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden - al dan niet via banners of

reclame van derden op de website - die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving;

d. zich bezig te houden met ‘hacking’, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot

computersystemen, software en/of data van derden;

e. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als

‘spamming’;

f. via de dienstverlening van VoIP Planet aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale

activiteiten of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van VoIP Planet dan wel voor

enige andere server aangesloten op het internet, waaronder verwijzingen naar dan wel het

aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites;

g. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het

verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de

goede zeden dan wel discriminerend van aard is;

h. zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens VoIP Planet en/of derden.

2. De wederpartij vrijwaart VoIP Planet voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met

de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door VoIP Planet geleverde webservices.

3. VoIP Planet heeft het recht het dataverkeer te limiteren. Indien partijen een dergelijke limiet zijn

overeengekomen, heeft VoIP Planet bij overschrijding van de limiet het recht de hieruit voortvloeiende

meerkosten of door VoIP Planet geleden schade bij de wederpartij in rekening te brengen.

4. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, wordt de overeengekomen

webservice verleend voor een periode van 12 maanden. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor

een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het

aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

Artikel 14: Klachten

1. Alle klachten over de verleende diensten moeten direct na ontdekking aan VoIP Planet worden

gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Alle gevolgen van het niet direct melden

zijn voor risico van de wederpartij.

2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

3. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

4. De wederpartij moet VoIP Planet in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante

informatie aan VoIP Planet verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht het noodzakelijk is

dat VoIP Planet ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor

rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

Artikel 15: Garanties

1. VoIP Planet zorgt er voor dat de overeengekomen diensten naar behoren en conform de in haar

branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze diensten nooit een

verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde diensten, baseert VoIP

Planet zich op de informatie die de provider of andere dienstverlener hierover verstrekt. Indien voor

deze dienstverlening door de provider of dienstverlener bepaalde garanties worden afgegeven, zullen

deze garanties op gelijke wijze tussen partijen gelden. VoIP Planet zal de wederpartij hierover

informeren.

3. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de dienstverlening

overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.

4. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

5. VoIP Planet garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de diensten continu

of zonder storingen beschikbaar zullen zijn.

6. VoIP Planet garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde

diensten gebruikt kunnen worden via het bestaande systeem van de wederpartij, tenzij VoIP Planet dit

schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

7. Bij een terecht beroep op de garantie zal VoIP Planet - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor

het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen diensten dan wel voor terugbetaling

van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden

hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door VoIP Planet gegeven garanties, gegarandeerde

resultaten, capaciteiten, functionaliteiten of kwaliteitseisen aanvaardt VoIP Planet geen enkele

aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is VoIP Planet alleen aansprakelijk voor directe schade.

Iedere aansprakelijkheid van VoIP Planet voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of

geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van

de schade.

4. Indien VoIP Planet aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de

schadevergoedingsplicht van VoIP Planet altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn

assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de

schade niet onder een door VoIP Planet gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van

VoIP Planet beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de (op)geleverde zaken, software, verleende

diensten en/of de verrichte werkzaamheden.

5. In afwijking van het vorige lid, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden

de aansprakelijkheid van VoIP Planet beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde

honorarium indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door VoIP Planet gesloten

verzekering valt.

6. De wederpartij moet VoIP Planet uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of

bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.

7. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

8. In geval van cloud computing en eventuele daaraan verwante diensten zoals het uitvoeren van remote

back-ups, is VoIP Planet niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van

bijvoorbeeld het verloren gaan van data van de wederpartij, indien de oorzaak hiervan gelegen is bij

derden zoals providers en andere dienstverleners op het internet. VoIP Planet is uitsluitend

verantwoordelijk voor een correcte en tijdige uitvoering van de remote back-ups en is niet

aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in de onderliggende infrastructuur voor het

dataverkeer die door derden wordt beheerd en in stand wordt gehouden.

9. VoIP Planet is voor het in stand houden van haar dienstverlening afhankelijk van haar providers. VoIP

Planet zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de

dienstverlening zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen, maar kan - hoewel VoIP Planet hier naar

streeft - in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de dienstverlening,

correcte en onbeschadigde datatransmissie, de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de

dienstverlening.

10. VoIP Planet heeft te allen tijde het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing of het

verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan of het aanpassen van de dienstverlening, de

dienstverlening tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voor zover dit mogelijk is, zal VoIP Planet de te

verrichten (onderhoud)werkzaamheden tijdig op de website vermelden of anderszins kenbaar maken.

11. VoIP Planet is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie

indien de schade is ontstaan:

a. door ondeskundig gebruik van de geleverde of verleende diensten of gebruik in strijd met de door

of namens VoIP Planet verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen, handleidingen e.d.;

b. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan VoIP Planet verstrekte

informatie.

12. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit

voortvloeiende schade en vrijwaart VoIP Planet uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot

vergoeding van deze schade.

13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te

wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van VoIP Planet of het leidinggevend personeel op

directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend

in deze gevallen zal VoIP Planet de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden

jegens de wederpartij.

Artikel 17: Betaling bij bedrijven onderling

1. VoIP Planet heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling

van de wederpartij te verlangen.

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 21 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen

schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur

vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is

de wederpartij aan VoIP Planet een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand,

cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand

gerekend.

4. Indien na aanmaning door VoIP Planet betaling alsnog uitblijft, heeft VoIP Planet bovendien het recht

aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van

het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft VoIP Planet het recht de overeenkomst,

zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit

de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een

deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft VoIP Planet eveneens indien

zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de

kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door VoIP Planet eerst in mindering gebracht op alle

verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij

de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

7. De wederpartij mag de vorderingen van VoIP Planet niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen

die hij op VoIP Planet heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van

betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

8. Indien er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal VoIP Planet

de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de

wederpartij alsnog moet betalen. Indien betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom uitblijft

en de betalingsachterstand 3 maanden of meer bedraagt heeft VoIP Planet het recht zijn

werkzaamheden en/of dienstverlening na kennisgeving hiervan aan de wederpartij op te schorten

totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld of de overeenkomst door een

schriftelijke verklaring te ontbinden. Onder opschorting kan in dit kader onder meer worden verstaan

het blokkeren van de door VoIP Planet voor de wederpartij geëxploiteerde website(s), domeinnamen

of e-mailadressen. Alle schade die VoIP Planet hierdoor lijdt evenals de kosten van heraansluiting of

het heractiveren van de dienstverlening zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 18: Betaling bij consumenten

1. VoIP Planet heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling

van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de

overeengekomen prijs bedragen.

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 21 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen

schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur

vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is

de consument aan VoIP Planet een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand,

cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand

gerekend.

4. Indien na aanmaning door VoIP Planet betaling alsnog uitblijft, heeft VoIP Planet bovendien het recht

aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal VoIP Planet

de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te

betalen.

5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een

minimum van € 40,00);

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft VoIP Planet het recht na verloop

van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel

cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft VoIP Planet het recht de overeenkomst,

zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit

de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een

deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft VoIP Planet eveneens indien

zij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de

kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.

8. Door de consument gedane betalingen worden door VoIP Planet eerst in mindering gebracht op alle

verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij

de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

9. Indien er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal VoIP Planet

de consument schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de

consument alsnog moet betalen. Indien betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom uitblijft

en de betalingsachterstand 3 maanden of meer bedraagt heeft VoIP Planet het recht zijn

werkzaamheden en/of dienstverlening na kennisgeving hiervan aan de consument op te schorten

totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld of de overeenkomst door een

schriftelijke verklaring te ontbinden. Onder opschorting kan in dit kader onder meer worden verstaan

het blokkeren van de door VoIP Planet voor de consument geëxploiteerde website(s), domeinnamen

of e-mailadressen. Alle schade die VoIP Planet hierdoor lijdt evenals de kosten van heraansluiting of

het heractiveren van de dienstverlening zijn voor rekening van de consument.

Artikel 19: Algemene bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten

1. VoIP Planet is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op,

voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door VoIP Planet in het kader van de

overeenkomst geleverde diensten.

2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de

uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan VoIP Planet voorbehouden. De

wederpartij verkrijgt ten aanzien van de in het vorige lid genoemde diensten slechts de

(gebruiks)rechten die partijen schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

3. Het is VoIP Planet toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar rechten.

Artikel 20: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. VoIP Planet heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een

schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens

vermogen of delen ervan verliest.

2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de)

overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 21: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of VoIP Planet, heeft VoIP Planet het recht de

overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn

verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige

schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van VoIP Planet wordt in het kader van deze algemene voorwaarden

verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van VoIP Planet, van de door hem ingeschakelde

derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van VoIP Planet.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van VoIP Planet zullen onder

meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,

overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van VoIP Planet en/of van de wederpartij of

dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de

overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval

van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals

door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen

e.d. ontstane transportmoeilijkheden of leveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de

wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens VoIP Planet tot aan dat moment nakomen.

Artikel 22: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil

annuleren, is hij aan VoIP Planet een door VoIP Planet nader te bepalen schadevergoeding

verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door VoIP Planet gemaakte kosten en zijn door de

annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. VoIP Planet heeft het recht de

schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de al verleende diensten,

verrichte werkzaamheden of leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij

in rekening te brengen.

2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart

VoIP Planet voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

3. VoIP Planet heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de

wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de

vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en verleende diensten alsmede alle

gemaakte kosten direct opeisbaar en mag VoIP Planet deze bij de wederpartij in rekening brengen.

VoIP Planet mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten

evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.

5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden

hervat, heeft VoIP Planet het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de

wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen

opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten

van VoIP Planet vergoeden.

Artikel 23: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1. Op de tussen VoIP Planet en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht

van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar VoIP

Planet is gevestigd, zij het dat VoIP Planet altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de

bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

3. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter,

mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan VoIP Planet. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één

maand nadat VoIP Planet schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen

voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.

4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft VoIP Planet het recht er voor te kiezen het

geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd

is.